Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1.

Cercetări Arheologice 28.1, 2021, 9-90
https://doi.org/10.46535/ca.28.1.01Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1.

Roman frontier of Dacia Inferior. A review and an update. 1.

Authors: Ovidiu Țentea Florian Matei-Popescu Vlad Călina

Keywords:

Perioadă romană, armata romană, Dacia Inferior, frontiere romane, fortificații

Roman Period, Roman Army, Dacia Inferior, Roman frontiers, fortifications

Abstract:

Această lucrare este un raport preliminar al celor mai recente rezultate ale cercetărilor pluridisciplinare efectuate în castrele de pe cursul mijlociu și inferior al Oltului, cuprinse între Hoghiz și Dunăre, așa-numitul limes Alutanus. Scopul acestei treceri în revistă este actualizarea informațiilor referitoare la aceste fortificații într-o manieră asemănătoare rapoartelor dedicate anumitor zone ale Imperiului Roman, publicate periodic în volumele congreselor internaționale dedicate studiului frontierelor romane. Cele mai recente rapoarte de sinteză pentru acest sector de frontieră romană au fost publicate în urmă cu peste două decenii în volumul Congresului Internațional al Frontierelor Romane de la Zalău, în 1997.
Intenția autorilor este ca prin acest raport să fie prezentate cele mai noi date obținute în cadrul Programului Național LIMES. Potrivit planului de acțiune al programului, identificarea monumentelor a fost realizată prin colectarea datelor pe teren prin periegheze, măsurători topografice și înregistrări prin zboruri cu drona (fotografii ortografice, oblice și filmări), coroborate apoi de informațiile disponibile în arhive la momentul respectiv. Cercetările s-au concentrat asupra fortificațiilor și a zonelor adiacente. Studiul efectuat încearcă să arate valorea acestor situri în vederea protejării și valorificării lor durabile prin includerea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.


This paper is a preliminary report of the most recent results of multidisciplinary research carried out in the mid and lower Olt river forts between Hoghiz and the Danube, on the so-called limes Alutanus. The aim of this reviewis to update information about these fortifications, similarly to the reports dedicated to certain areas of the Roman Empire, published periodically in the volumes of international congresses concerning the study of the Roman frontiers. The last synthesis reports for this sector of the Roman frontier were published more than two decades ago in the volume of the International Congress on Roman Frontiers in Zalău in 1997.
It is the intention of the authors that this report presents the most recent data obtained in the framework of the National LIMES Programme. According to the programme’s action plan, the monuments were identified by collecting field data through surveys, topographical measurements and drone flight recordings (orthographic photographs, oblique photographs and video recordings), which were then corroborated with the information available at that time in archives. Research has focused on the fortifications and adjacent areas. The study carried out attempts to show the value of these sites with a view to their protection and sustainable enhancement through inclusion in the UNESCO World Heritage List.

Download: PDF


How to cite: Ovidiu Țentea, Florian Matei-Popescu, Vlad Călina, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1., Cercetări Arheologice, Vol. 28.1, pag. 9-90, 2021, doi: https://doi.org/10.46535/ca.28.1.01


Bibliography


 1. CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.
 2. IDR II – Inscripţiile Daciei Romane II. Oltenia şi Muntenia (Gr. Florescu, C.C. Petolescu), Bucureşti: Editura Academiei, 1977.
 3. IDR III 4 – Inscripţiile Daciei romane III. Dacia Superior 4 (zona răsăriteană), (I.I. Russu), Bucureşti: Editura Academiei 1988.
 4. ILD – C. C. Petolescu, Inscripțiile latine din Dacia, București: Editura Academiei 2005.
 5. ILS – Dessau, H. Inscriptiones Latinae Selectae. Berlin 1892-1916, 3 vol.
 6. TIR L 35 – Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula – Durostorum – Tomis. L 35, Bucarest: Editura Academiei Române, 1969.
 7. Bichir, Gh., Sion A. și Bardaşu, P. 1992. Aşezarea de la Stolniceni, Buridava, jud. Vâlcea. Materiale şi cercetăriarheologice. A XVII-a Sesiune anuală de rapoarte. Ploieşti 1983. Bucureşti: Editura Academiei Române: 255-268.
 8. Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1981: Evolution of the System of Defence Works in Roman Dacia. BAR IS 116, Oxford, 121 p.
 9. Bogdan-Cătăniciu, Ioana 1997: Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman. Wallachia in the Defensive System of the Roman Empire 1st-3th centuries A.D., Alexandria, 195 p.
 10. Christescu, V. 1937. Istoria militară a Daciei Romane, Bucureşti: Fundatia Regelui Carol I.
 11. Conea, I. Țara Loviștei (Studiu de geografie istorică), Buletinul Societății Regale Române de Geografie, Tomul LIII, Monitorul Oficial și Imprimeria Națională București.
 12. Dudău, O. 2006. Circulaţia monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia, Timişoara: Graphite.
 13. Gridan, S., Urdea, P. și Hegyi, Al. 2017. Castrul de la Ungra, jud. Brașov. Cercetări Multidisciplinare, în: ArheoVest, Nr. V, în: S. Forțiu ed. In Honorem Doina Benea, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timişoara, 25 noiembrie 2017 Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie: 851-883. Szeged: JATEPress Kiadó.
 14. Gudea, N. 1997. Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 44, 1: 1-113.
 15. Gudea, N. 2005. Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküstedes Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.). Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 52, 2: 319–566.
 16. Horedt, K., Ferenczi, Şt., Liu, N., Mirea, V. și Rusu, M. Pătrunderea și așezarea slavilor în Transilvania. Studii și Cercetări de Istorie Veche 1, 1, 1950, 123-130.
 17. lsac D. şi Isac A. 1994. Noi date arheologice despre castrul roman de la Cincşor (jud. Braşov), Ephmeris Napocensis 4: 103-112.
 18. Marcu, F. 2009. Organizarea internă a castrelor din Dacia, Cluj-Napoca: Mega,
 19. Petolescu, C. C. 2002. Auxilia Daciae. Contribuţie la istoria militară a Daciei romane, București: Ars Docendi.
 20. Poenaru-Bordea, Gh., Vlădescu, C. M. 1974. Les fortifications romaines sur le Limes Alutanus dans la zone du massif de Cozia, in: D. M. Pippidi (ed.), Actes du IX-e Congrès international d’études sur les frontières romaines, Mamaia, 6 – 13 septembrie 1972, București: Editura Academiei Române; Köln; Wien: Böhlau Verlag: 247-261.
 21. Piso, I. 2013. Fasti provinciae Daciae II. Die ritterlichen Amtsträger, Bonn: Dr. Rudolf Habelt (Antiquitas. Reihe 1. Abhandlungen zur Alten Geschichte 60).
 22. Tocilescu , Gr. G. 1900. Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications faites à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892–1899, Bucarest.
 23. Tudor, D. 1968. Oltenia Romană3 , Bucureşti: Editura Științifică.
 24. Tudor, D. 1978. Oltenia Romană4 , București: Editura Academiei Române.
 25. Tudor, D. 1981. Comandamentele militare de la Praetorium în Dacia. Studii și Cercetări de Istorie Veche 32, 1, 76-88.
 26. Tudor, D., Nubar, H. și Purcărescu, P. 1970. Săpăturile arheologice de la Castra Traiana. Materiale și CercetăriArheologice 9: 245-250.
 27. Tudor, D., Popilian, Gh., Gudea, N. și Bondoc, D. Castrul roman de la Slăveni. Încercare de monografiearheologică, Cluj-Napoca: Mega, 2011.
 28. Țentea, O. și Popa, Al. 2017. Castrul și băile romane de la Hoghiz – Rezultatele recente ale prospecțiunilorgeofizice, Cercetări Arheologice 24: 137-143.
 29. Vlădescu, C.M. 1982. Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan. Buridava 4: 55-65.
 30. Vlădescu, C. M. 1983. Armata romană în Dacia Inferior, Bucureşti: Editura Militară.
 31. Vlădescu, C.M. 1985. Tehnica de construcţie a castrelor care constituiau apărarea masivului Cozia. Studii vâlcene 7: 33-41.
 32. Vlădescu, C. M. 1986. Fortificaţiile romane din Dacia Inferior, Craiova: Scrisul românesc.
 33. Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1972. Un segment din limes Alutanus. Fortificaţiile romane din jurulmasivului Cozia. Buletinul Monumentelor Istorice 41, 3: 27-32.
 34. Vlădescu, C.M., Poenaru-Bordea, Gh. 1974. Castrele hadrianee din valea carpatică a Oltului. Oltenia 1: 47-59.
 35. Vlădescu, C.M și Poenaru-Bordea, Gh. 1974a: Les fortifications romaines sur le limes Alutanus dans la zone du massif de Cozia. in: D. M. Pippidi (ed.), Actes du IX-e Congrès international d’études sur les frontières romaines, Mamaia, 6 – 13 septembrie 1972, București: Editura Academiei Republicii Socialiste România; Köln; Wien: Böhlau Verlag: 247-258.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License