Concluzii ale studiului statistic şi funcţional al ceramicii romane din secolul al VI-lea de pe teritoriul Dobrogei

Cercetări Arheologice 28.2, 2021, 529-536
https://doi.org/10.46535/ca.28.2.13Concluzii ale studiului statistic şi funcţional al ceramicii romane din secolul al VI-lea de pe teritoriul Dobrogei

Conclusions of the statistical and functional study of the Roman ceramics from the 6th century on the territory of Dobrogea

Authors: Alexandru Bădescu

Keywords:

Ceramică romană târzie; Dobrogea romană; amfore; statistică ceramică; Scythia Minor

Late Roman pottery, Roman Dobrogea, amphorae, pottery statistics, Scythia Minor

Abstract:

Această lucrare și-a propus să realizeze sinteza studiului materialului ceramic romano-bizantin din Dobrogea publicat de la Vasile Pârvan până în anul 2009, reflectând stadiul actual al publicării acestei categorii de material, reunind aproximativ 3000 de fragmente ceramice. Pornind de la această realitate, şi în lipsa analizelor de pastă, este clar că nu putem vorbi de concluzii definitive şi că acestea vor suferi modificări pe măsură ce vor fi publicate alte loturi ceramice. Prin publicarea concluziilor lucrării de doctorat Ceramica romană din secolul al VI-lea la Dunărea de Jos. Studiu statistic şi funcţional cu vedere specială asupra Dobrogei, aflată la rândul ei în curs de publicare, am dorit să facilităm accesul online la baza de date care a constituit suportul demersului în cauză: vezi material suplimentar.


The present paper aims to synthesize the study of the Roman-Byzantine ceramic material from Doborgea published from Vasile Pârvan until 2009, reflecting the current state of publication of this category of material, bringing together about 3000 pottery shards. Starting from this reality, and in the absence of fabric analyzes, it is clear that we cannot speak of any definitive conclusions and that they will undergo changes as other ceramic batches are published. By publishing the conclusions of the phd dissertation The Roman Pottery from the 6th Century on the Lower Danube. Statistical and Functional Study with a Special View on Dobrogea, which is also being published soon, we intend to facilitate online access to the database that was the support of the approach in question: see supplementary material.

Download: PDF

Material Suplimentar: Descarcă


How to cite: Alexandru Bădescu, Concluzii ale studiului statistic şi funcţional al ceramicii romane din secolul al VI-lea de pe teritoriul Dobrogei, Cercetări Arheologice, Vol. 28.2, pag. 529-536, 2021, doi: https://doi.org/10.46535/ca.28.2.13


Bibliography


 1. Baumann V.H. 1980. Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în „villa rustica” din marginea nordică a comunei Niculiţel (jud. Tulcea), Peuce 8: 367 – 414.
 2. Baumann V.H. 1991. Un nou cuptor de ars material tegular, descoperit în ferma romană târzie de la Teliţa, punctul «La Pod», jud. Tulcea, Peuce 10: 105-107 (vol. 1), 103-110 (vol. 2).
 3. Baumann V.H. 1996. La ceramique utilitaire du IVe siècle fabriqué par “l’officina romana“ de Valea Morilor (Teliţa, dép. de Tulcea), RCFR Acta 33: 45-58.
 4. Baumann V.H. 1997. La ceramique utilitaire du IVe siècle fabriqué par l’officina romana de Valea Morilor (Teliţa département de Tulcea), în: Études sur la céramique romaine et daco-romaine de la Dacie et de la Mésie Inférieure: 31-53 + 14 pl.. Timişoara.
 5. Bădescu, Al. 2012. Oriental Amphorae type LRA 1 and LRA 2 Discovered at Histria (Basilica extra muros Sector), Pontica 45: 311-328.
 6. Bădescu, Al. 2013. Amfore orientale de tip Käpitan II descoperite la Histria (Sectorul Basilica extra muros), MCA (s.n.) 9: 189-198.
 7. Bădescu, Al. and Bottez V. 2014. Lamps discovered at Histria in the Acropola Centru-Sud Sector in 2014, Pontica 47, Supplementum III (100 de ani de cercetare arheologică la Histria): 223-238.
 8. Bădescu, Al. and Cliante L. 2014. Oriental amphorae discovered at Histria in the Central-North Sector (campaign 2012), MCA (s.n.) 10: 173-193.
 9. Bădescu, Al. and Bivolaru Al. 2015. Oriental amphorae discovered at Histria in the Acropolis Centre-South Sector (2014), MCA (s.n.) 11: 193-208.
 10. Bădescu, Al. and Cliante L. 2015. Late roman kitchen pottery discovered at Histria in the Centre-Nord Sector (2012), MCA (s.n.) 11: 209-226.
 11. Bădescu, Al. and Iliescu, I. 2016. Late Roman Pottery discovered at Histria in the Acropolis Centre-South Sector (2015). Vasa escaria – Late Roman C Wares, MCA (s.n.) 12: 141-157.
 12. Băjenaru, C-tin 2018. Fine wares from the excavations of the late Roman fort at Ulmetum (province of Scythia). Chronology of the late 4th and 5th century main contexts, RCFR Acta 45: 501-510.
 13. Băjenaru, C-tin 2014. Some Rare Late Roman Fine Wares Discovered in the Central Sector of the Late Roman City at Histria, Pontica 47, Supplementum III (100 de ani de cercetare arheologică la Histria): 239-247.
 14. Băjenaru, C-tin and Dobrinescu, C. 2008. Săpături de salvare în necropola romană a Tomisului, Pontica 41: 189-208.
 15. Iconomu, C. 1967. Opaiţe greco-romane. Muzeul de Arheologie Constanţa. Bucureşti: Intreprinderea Poligrafică Tiparul.
 16. Iconomu, C. 1970. Un depozit de lucerne la Constanţa, Pontica 3: 237-253.
 17. Iconomu, C. 1976. Descoperiri de tipare de opaiţe la Tomis, Pontica 9: 135-146.
 18. Madgearu, A. 1997, Continuitate şi discontinuitate culturală la Dunărea de Jos în secolele VII-VIII, Bucureşti: Cetatea de Scaun.
 19. Opaiţ, A. 1980. Consideraţii preliminare asupra amforelor romane şi romano-bizantine din Dobrogea. Consideraţii preliminare asupra ceramicii romane de la Troesmis, Peuce 8: 291-327.
 20. Opaiţ, A. 1980 a. O nouă fortificaţie romano – bizantină în nordul Dobrogei. Topraichioi – Raport preliminar, Peuce 8: 415-449.
 21. Opaiţ, A. 1980 b. Consideraţii preliminare asupra ceramicii romane timpurii de la Troesmis, Peuce 8: 328-366.
 22. Opaiţ, A. 1984. Beobachtungen zur Entwicklung der zwei Amphoratypen, Peuce 9: 311-327.
 23. Opaiţ, A. 1985. Einige Beobachtungen zur spätrömischen Keramik mit rotem Uberzug, Dacia 29: 153-163.
 24. Opaiţ, A. 1987. Amfore romane de mare capacitate. Consideraţii tipologice, SCIVA 38/3: 245-258.
 25. Opaiţ, A. 1987 a. Un dépôt d’amphores découvert à Aegyssus, Dacia (s.n.) 30/1-2: 145-155.
 26. Opaiţ, A. 1991. Ceramica din aşezarea şi cetatea de la Independenţa (Murighiol) în secolele V î.e.n. – VII e.n., Peuce 10: 133-182 (vol. I), 165-216 (vol. II).
 27. Opaiţ, A. 1991 a. Ceramica, în: A. Opaiţ, M. Zahariade, Gh. Poenaru-Bordea and C. Opaiţ: Fortificaţia şi aşezarea romană târzie de la Babadag – Topraichioi, V, Ceramica, Peuce 10: 211-269 (vol. 1), 219-283 (vol. 2).
 28. Opaiţ, A. 1996. Aspecte ale vieţii economice din provincia Scythia (secolele IV-VI p.Chr.). Producţia ceramicii locale şi de import, Bucureşti: Bibliotheca Thracologica.
 29. Opaiţ, A. 1998. North African and Spanish Amphorae in Scythia Minor, Il Mar Nero III: 47-95.
 30. Opaiţ, A. 1998 a. New pottery from the circular harbour of Carthage, CEDAC Carthage Bulletin 18: 21-35.
 31. Opaiţ, A. 2000. Early Roman Amphorae from Leptiminus, RCRF Acta 36: 439-442.
 32. Opaiţ, A. 2002. The Eastem Amphorae in the Province of Scythia, în: J. Eiring, J. Lund (eds.). Transport Amphorae and Trade in the Eastem Mediterranean. Acts of the International Colloquium at the Danish Institute ai Athens, September 26 – 29: 293-308. Athens: Monographs of the Danish Institute.
 33. Opaiţ, A. 2004. Local and imported ceramics in the Roman Province of Scythia (4th – 6th centuries AD), Oxford: BAR international Series.
 34. Opriş, I.C. 1997. Notes sur la céramique romaine importée de la Scythie Mineure. I. Les grands plats africains à décoration chrétienne estampée de Capidava. Des nouveaux éléments iconographiques, Thraco-Dacica 18/1-2, 207-218.
 35. Opriş, I.C. 1999. Notes sur la ceramique romaine importée de la Scythie Mineure. II. Deux formes africaines nouvelles de Capidava: African Red Slip Wares Hayes 56 et 97, Thraco-Dacica 19/1-2, 161-166.
 36. Opriş, I.C. 1999. Decoration techniques and motifs of the Late Roman and Early Byzantine Ceramics. Fine Wares in Scythia Minor (4th – 6th c. A.D.), în: Der Limes an der Unteren Donau von Diokletian bis Heraklios, Internationale Konferenz, Svištov (1-5 September 1998), Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt am Main – Archäologisches Institut und Museum Sofia, 275-280. Sofia.
 37. Opriş, I.C. 2000. Ceramica romană târzie din Dobrogea (sec. IV-VI d.Hr.). Cu privire specială la Capidava. Bucureşti: Institutul Român de Tracologie.
 38. Opriş, I.C. 2003. Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV – VI p. Chr). Bucureşti: Ed. Enciclopedică.
 39. Papuc, Ghe. and Munteanu, M., 1976. La céramique romaine tardive à décor estampé découverte à Tomis. Pontica 9: 147-154.
 40. Papuc, Ghe. 1973, Ceramica romană târzie cu decor ştampilat descoperită la Edificiul roman cu mozaic din Tomis, Pontica 6: 153-192.
 41. Papuc, Ghe. 1976, Opaiţe de import la Tomis, Pontica 9: 201-205.
 42. Paraschiv, D. 2001, Observaţii asupra unui tip de amfore romano-bizantine, Pontica, 33-34: 459-468.
 43. Paraschiv, D. 2002. Amfore pontice la Dunărea de Jos. ArhMold 25: 165-207.
 44. Paraschiv, D. 2002 a. Amfore romano-bizantine descoperite la Piatra Frecăţei – Beroe, Cercetări Istorice S. N. 18-20: 149-156.
 45. Paraschiv, D. 2003. Amfore occidentale romane în zona Dunării de Jos, Pontica 35 -36: 177-207.
 46. Paraschiv, D. 2006. Amfore romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I – VII). Iaşi: Ed. Fundației Axis.
 47. Popescu, R and Rațiu, A. 2016. Lămpi romane și romano-bizantine din colecția Muzeului Municipiului București, Revista de cercetări arheologice și Numismatice II: 144-165.
 48. Preda, C-tin. 2000. Die Keramik aus dem römisch-byzantinischen Gräberfeld von Kallatis – Mangalia, RCRF Acta 36: 241 – 244.
 49. Rațiu, A., Opriș, I.C. and Duca, M. 2017. Fine wares from late roman ‘Principia’ at Capidava (I), CA 24: 209-227.
 50. Rădulescu, A. 1973. Ateliere ceramice militare de-a lungul Dunării de Jos, Pontica 6: 129-135.
 51. Rădulescu, A. 1973 a. Amfore cu inscripţii de la Edificiul roman cu mozaic din Tomis, Pontica 6: 193-207.
 52. Rădulescu, A. 1975. Contribuţii la cunoaşterea ceramicii de uz comun din Dobrogea, Pontica 8: 331-360.
 53. Rădulescu, A. 1976. Amfore romane şi romano-bizantine din Schytia Minor, Pontica 9: 99-114.
 54. Rădulescu, A. 1981. Die locale Herstellung der Beleuchiungegenstande Lucernae, Pontica 14: 181 – 209.
 55. Scorpan, C. 1968. Contribuţii arheologice la problemele etnice ale Dobrogei antice. I. Carpii în Scythia Minor, Pontice 1: 342–364.
 56. Scorpan, C. 1969. Imitaţii getice după opaiţe greco-romane, Pontica 2: 258-261.
 57. Scorpan, C. 1969 a. Săpăturile arheologice din aşezarea getică de la Bugeac – Valea lui Marinciu, Pontice 2: 43-79.
 58. Scorpan, C. 1973. La continuite de la population et des traditions getes dans les conditions de la romanisation de la Schytia Minor, Pontica 6: 137-151.
 59. Scorpan, C. 1973 a. Tipi sconosciuti di lumini a olio romani e il problema di certe trasmissioni nel primo feudalismo, Pontica 6: 209-228.
 60. Scorpan, C. 1975. Ceramica romano-bizantină de la Sacidava, Pontica 8: 263-313.
 61. Scorpan, C. 1976. Origini şi linii evolutive în ceramica romano-bizantină (sec. IV-VII) din spaţiul mediteranean şi pontic, Pontica 9: 155-185.
 62. Scorpan, C. 1975. Contribution à la connaissance de certains types céramiques romano-bizantins (IVe-VIIe siècles) dans l’espace istro-pontique, Dacia (s.n.) 21: 269-297.
 63. Suceveanu, Al. 1982. Contribuţii la studiul ceramicii romano-bizantine de la Histria, SCIVA 33-1: 79-107.
 64. Suceveanu, Al. 2007. La Basilique Épiscopale, Histria X, Bucarest: Ed. Academiei.
 65. Teodor, E.S. 2001. Ceramica din Muntenia, de la sfârşitul veacului al V-lea până la mijlocul veacului al VII-lea (http://www.esteo.ro/TTW/index_est.html)
 66. Teodor, E.S. 2003. O frontieră incertă a lumii romane – Câmpia Dunării de Jos în epoca lui Justinian, CA 12: 323 – 360.
 67. Topoleanu, Fl. 1984. Noi descoperiri arheologice la Isaccea, Peuce 9: 187-205, 585-596.
 68. Topoleanu, Fl. 1996 a. Halmyris – un nouveau centre de production de lampes dans le nord de la Dobroudja (lle- VIle s. ap. J.-C), RCRFActa 33: 91 – 94.
 69. Topoleanu, Fl. 1996 b. Ceramica romană târzie cu decor ştampilat descoperită la Halmyris, Peuce 12: 143 – 168.
 70. Topoleanu, Fl. 1999. Argamum. Sector „Bazilica II” (1981-1994). Consideraţii preliminare privind locuirea romană târzie, MCA (s.n.) 1: 191-201.
 71. Topoleanu, Fl. 1999 a. Ceramica romană târzie de la Halmyris. Vasa escaria: formele Hayes 3 şi Hayes 10, Pontica 32: 187-214.
 72. Topoleanu, Fl. 2000. Ceramica romană şi romano-bizantină de la Halmyris (sec. I-VII d. Ch.). Tulcea: Ed. Tipored.
 73. Topoleanu, Fl. 2000 a. Roman and Roman-Byzantine Pottery from Halmyris. North-Africa Importations and Local Imitations, Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare: 257 – 294.
 74. Topoleanu, Fl. 2003. Ceramica, în: Al. Suceveanu, M. Zahariade, F. Topoleanu, Gh. Poenaru Bordea, Halmyris, I. Monografie arheologică: 190-245. Cluj-Napoca: Ed. Neremia Napocae.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License