Așezarea precucuteniană de la Isaiia–Balta Popii (com. Răducăneni, jud. Iași, România) – cercetări arheologice interdisciplinare

Cercetări Arheologice 27, 2020, 113-140
https://doi.org/10.46535/ca.27.04Așezarea precucuteniană de la Isaiia–Balta Popii (com. Răducăneni, jud. Iași, România) – cercetări arheologice interdisciplinare

L’habitat Précucuteni de Isaiia-Balta Popii (com. de Răducăneni, dép. de Iaşi; Roumanie) – recherches archéologiques et interdisciplinaires

Authors: Nicolae Ursulescu Felix Adrian Tencariu Andrei Asăndulesei Diana-Măriuca Vornicu Andreea Vornicu-Țerna Alin Mihu-Pintilie

Keywords:

Situl Isaiia-Balta Popii, cultura Precucuteni, săpături sistematice, arheometrie, teledetecție.

Site de Isaiia-Balta Popii, culture Precucuteni, fouilles systématiques, archéométrie, télédétection.

Abstract:

Cele 15 campanii de săpături întreprinse în situl Isaiia-Balta Popii, în perioada 1996-2018, au avut ca rezultat dezvelirea aproape integrală a unei bogate așezări din eneoliticul timpuriu (cultura Precucuteni) și obținerea unor date de mare importanță pentru înțelegerea evoluției și cunoașterea vieții materiale și spirituale a acestei civilizații, mai ales în spațiul dintre râurile Prut și Siret. Locul, situat în apropiere de confluența Prutului cu Jijia, a atras, prin condițiile mediului favorabil și comunități din alte perioade: cultura ceramicii liniare din neoliticul dezvoltat, Bronz timpuriu și mijlociu, Hallstatt timpuriu (cultura Corlăteni), o necropolă sarmatică, perioada medievală timpurie (cultura Răducăneni) şi epoca modernă.
Aşezarea Precucuteni a cunoscut trei secvențe de locuire, încadrate în etapa evoluată a fazei a II-a și la începutul fazei a III-a a acestei culturi. Așezarea a ocupat o suprafață de aproape 4000 m2, fiind delimitată de un șanț de apărare, cu traseu aproximativ semicircular. Dintre cele 14 locuințe cercetate, 11 (toate de suprafață) aparțineau locuirii Precucuteni. În cele mai multe cazuri, locuințele au avut șanțuri de fundație, în care se înfigeau stâlpii de susținere a pereților. Dintre descoperiri, se remarcă ansamblul de piese de cult din locuința nr. 1, care a permis să se vorbească despre existența unei magii a numerelor.
Cercetările au îmbrăcat și un caracter interdisciplinar variat (cu sprijinul specialiștilor de la Centrul Arheoinvest al Universității „Al. I. Cuza” din Iași), vizând atât cercetarea propriu-zisă de teren, cât şi interpretarea rezultatelor. Articolul prezintă principalele rezultate obținute prin analize geografic-pedologice, topografice, geologice, prospecțiuni geomagnetice, arheozoologice, paleobotanice, palinologice, traseologice (utilaj litic şi MDA), imagini satelitare şi aeriene, arheologie experimentală şi analize fizico-chimice pentru diverse categorii de artefacte, datări radiocarbon etc.). Toate acestea au adus date importante pentru obținerea unei imagini de ansamblu asupra paleo-mediului din această microzonă, precum şi asupra organizării interne a aşezării.


Les 15 campagnes de fouilles dans le site de Isaiia – Balta Popii, effectuées entre 1996 et 2018, ont eu comme résultat le dévoilement presque intégral d’un riche habitat de l’Enéolithique ancien (la culture Précucuteni) et l’obtention de quelques données importantes pour la connaissance de l’évolution et de la vie matérielle et spirituelle de cette civilisation dans l’espace entre les rivières Prout et Siret. L’endroit, situé tout près de la confluence du Prout avec la Jijia, a attiré également, par les conditions favorables de l’environnement, des communautés d’autres périodes historiques: Néolithique évolué (la culture de la céramique rubanée), Bronze ancien et moyen, Hallstatt ancien (la culture Corlăteni), une nécropole des Sarmates, Haut Moyen Âge (la culture Răducăneni) et l’époque moderne. L’habitat Précucuteni, qui a occupé une surface de presque 4000 m2, délimité par un fossé de défense, sous la forme d’un arc de cercle, a connu trois séquences, encadrées dans l’étape évoluée de la IIe phase et le début de la IIIe phase de cette culture. Des 14 habitations fouillées, 11 (tous en plein air) appartenaient à l’habitat Précucuteni. Dans les plusieurs cas, les habitations ont eu des fossés de fondation, où les poteaux de soutènement des parois se plantaient. Parmi les trouvailles on remarque l’ensemble de pièces de culte de l’habitation no. 1, qui suggère l’existence d’une magie des nombres. Les recherches ont eu aussi un caractère interdisciplinaire diversifié (par l’implication des spécialistes du Centre Archéoinvest de l’Université „Al. I. Cuza” de Iaşi); les démarches interdisciplinaires ont visé tant l’activité de terrain que l’interprétation des résultats. L’article présente les principaux résultats obtenus par les analyses de géographie, pédologie, topographie, cartographie, géologie, prospections géomagnétiques, archéométrie, archéozoologie, paléobotanique, palynologie, tracéologie (outils lithiques et MDA), d’images satellitaires et aériennes, archéologie expérimentale et analyses physiques et chimiques pour de diverses catégories d’artéfacts, datations radiocarbone, etc. Ces analyses ont offert des données importantes pour l’obtention d’une image d’ensemble sur le paléo-environnement de la microzone, aussi bien que sur l’organisation interne de l’habitat.

Download: PDF


How to cite: Nicolae Ursulescu, Felix Adrian Tencariu, Andrei Asăndulesei, Diana-Măriuca Vornicu, Andreea Vornicu-Țerna, Alin Mihu-Pintilie, Așezarea precucuteniană de la Isaiia–Balta Popii (com. Răducăneni, jud. Iași, România) – cercetări arheologice interdisciplinare, Cercetări Arheologice, Vol. 27, pag. 113-140, 2020, doi: https://doi.org/10.46535/ca.27.04


Bibliography


 1. Alexandrescu, A.D., Şlefuitoare de os neolitice, SCIVA, 12, 2, 1961, 339-344.
 2. Aparaschivei, C., Tencariu, F.A., Analiza tehnologică, morfologică și stilistică aunui lot de ceramică din așezarea precucuteniană de la Isaiia (jud. Iași), CercetăriIstorice, XXXVIII, 2019, 11-26.
 3. Bodi G., Pîrnău R., Danu M., Cavaleriu R., Cercetări interdisciplinare în neo-eneoliticul din nord-estul României, Editura Universității „Al. I. Cuza”: Iaşi, 2013.
 4. Bolohan, N., Tencariu, F.-A., Vornicu, D.-M., Ursulescu, N., Solcan, L., Vornicu, A., Asăndulesei, A., Furnică, R., Sat Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iași. Punct: Balta Popii, CCA. Campania 2015, 2016, 39-40.
 5. Braungart, J., The Music-Note Linear Pottery Culture in Eastern Romania: Proposal for a Relative Chronology, Cercetări Istorice, XXXVI, 2014, 5-4.
 6. Coroliuc A., Studiul arheozoologic al resturilor găsite în aşezarea precucuteniană(faza a II-a) de la Isaiia – Balta Popii, Carpica, XXX, 2001, 221-228.
 7. Coroliuc A., Studiul anatomo-comparat al materialului arheozoologic provenit din staţiunea precucuteniană de la Târgu Frumos în corelaţie cu materialele din alte staţiuni neolitice de pe teritoriul Moldovei Centrale, Teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Biologie, Iaşi, 2009.
 8. Cotiugă V., Sandu I., Vasilache V., Ursulescu N., Atypical local accumulation of calcium carbonate deposits in prehistoric ceramics during underground lying, în V. Cotiugă, Ş. Caliniuc (eds.) Interdisciplinarity Research in Archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest Congress, 10-11 June 2011, Iaşi, Romania, BAR International Series, Oxford, 2012, 209-214.
 9. Haimovici S., Archaeozoological study: eneolitical site from Isaiia, în Bejenaru L. (ed.), Archaeozoology and Palaeozoology Summercourses (2002-2003), Editura Universităţii „Al. I. Cuza”: Iaşi, 2004, 97-112.
 10. Haimovici S., Tencariu F.-A., Studiul resturilor animaliere găsite în situl precucutenian de la Isaiia (campania 2002), Carpica, XXXIII, 2004, 301-316.
 11. Haimovici S., Vornicu D.-M., Studiu arheozoologic referitor la resturile de faună găsite în aşezarea precucuteniană de la Isaiia-„Balta Popii” (campania 2008), Acta Moldaviae Meridionalis, 28-29, 2007-2008, 24-30.
 12. Haimovici S., Caracterizarea arheozoologică a unor resturi animaliere găsite în aşezări din neolitic şi eneolitic de pe teritoriul estic al României actuale [Archaeozoological Caracteristics of Some Animal Remains Found in the Neolithic and Aeneolithic Settlements in Today’s Eastern Romania], ArhMold, 32 (2009), 2010, 299-333.
 13. Marinescu-Bîlcu S., Cultura Precucuteni pe teritoriul României. Editura AcademieiR. S. România: Bucureşti, 1974.
 14. Miu G., Studiul antropologic al scheletelor din necropola sarmatică de la Isaiia, Cercetări Istorice, XXI-XXIII (2002-2004), 2007, 59-72.
 15. Munsell Soil Charts, Grand Rapids, 2009.
 16. Sidéra, Vornicu 2016 Sidéra I., Vornicu A., The Archaeology of Games. Plying with Knucklebones in the Early Chalcolithic of the Balkans, în Bacvarov, K., Gleser, R., (eds.) Southeast Europe and Anatolia in prehistory. Essay in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH: Bonn, 379-388.
 17. Tencariu F.A., Experiments in pottery manufacture’. EuroREA: (Re)construction and Experiment in Archaeology, 1, 2004, 85-92.
 18. Tencariu, F.-A., Robu, I., Experimente privind ceramica neolitică, Carpica, XXXIII, 53-64.
 19. Tencariu, F.-A., Instalații de ardere a ceramicii în civilizațiile pre- și protoistorice de pe teritoriul României, Editura Universității „Alexandru I. Cuza”, Iași, 2015.
 20. Tencariu F.-A., Vornicu M., Asăndulesei A., Solcan L., Bodi G., Brașoveanu C., Investigating a Chalcolithic dwelling at Isaiia, Iași County, Romania, Studia Antiqua et Archaeologica, 23(2), 2017, 187-211.
 21. Tencariu F.-A., Vornicu D.-M., Asăndulesei A., Solcan L., Bodi G., Brașoveanu C., Furnică R., Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi. Punct: Balta Popii – 2017, CCA. Campania 2018, 2019, 355-358.
 22. Tencariu F.-A., Vornicu D.-M., Asăndulesei A., Bodi G., Sliesariev Y., Pîrnău R., Danu M., Balaur R.-Ș., Brașoveanu C., Gheorghieș D., Groapă C., Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi. Punct: Balta Popii – 2018, CCA. Campania 2018, 2019, 81-83.
 23. Ursulescu N., Dovezi ale unei simbolistici a numerelor în cultura Precucuteni, Memoria Antiquitatis, 22, 2001, 51-69.
 24. Ursulescu N., La valeur sacrée des nombres dans l’Énéolithique de Roumanie, Actes du XIVème CISPP, Université de Liège, Belgique, 2-8 septembre 2001, Section 9 – Section 10, BAR International Series 1303, Oxford, 2004, 325-331.
 25. Ursulescu N., Modèles d’organisation de l’espace aux habitations de la culture Précucuteni entre Siret et Prut, în Chirica V., Văleanu M.-C. (eds.), Etablissements et habitations préhistoriques. Structure, organisation, symbole. Actes du Colloque de Iaşi. 10-12 décembre 2007, Bibliotheca Archaeologica Moldaviensis, IX, 2008, 207-238.
 26. Ursulescu N., Merlan V., Tencariu F.-A., Isaiia, com. Rãducăneni, jud. Iași, CCA, Campania 2000, 2001, 110-112, pl. 28.
 27. Ursulescu N., Merlan V., Tencariu F.-A.. Isaiia, com. Rãducãneni, jud. Iaşi. Punct: Balta Popii, CCA. Campania 2001, 2002, 160-162, pl. 66-67.
 28. Ursulescu N., Tencariu F.-A., Merlan V., Noi date privind sistemul de fixare a pereţilor în cultura Precucuteni, Carpica, XXXI, 2002: 13-18.
 29. Ursulescu N., Tencariu F.-A., Bodi G., Despre problema construirii locuinţelor cucuteniene. Carpica, XXXII, 2003, 5-18.
 30. Ursulescu N., Merlan V., Tencariu F.-A., Văleanu M., Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi, CCA. Campania 2002, 2003, 158-160, pl. 66.
 31. N. Ursulescu N., F. A. Tencariu, Aménagements de culte dans la zone des foyers et des fours de la culture Précucuteni, Memoria Antiquitatis, 23, 2004, 129-144.
 32. Ursulescu N., Tencariu F.-A., Merlan V., Kogălniceanu R., Chirilă L., Văleanu M., Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi, CCA. Campania 2003, 2004, 149-153, pl. 32.
 33. Ursulescu N., Tencariu F.-A., Merlan V., Kogălniceanu Raluca, Chirilă Letiţia, Bodi G., Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi. Punct: Balta Popii, CCA. Campania 2004, 2005, 188-189, pl. 20.
 34. Ursulescu N., Tencariu F.-A., Scarlat L., Isaiia. Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni, Carpica, XXXIV, 2005, 37-54.
 35. Ursulescu N., Tencariu F.-A., Religie şi magie la est de Carpaţi acum 7000 de ani. Tezaurul cu obiecte de cult de la Isaiia, Casa Editorială Demiurg: Iaşi, 2006.
 36. Ursulescu N., Tencariu F.-A., Scarlat L., Bodi G., Lazanu C., Solcan L., Robu I., Merlan V., Cozma M., Bounegru Al., Vornicu M., Vornicu A., Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi. Punct: Balta Popii, CCA. Campania 2005, 2006, 187-190, pl. 35.
 37. Ursulescu N., Kogălniceanu R., Necropola sarmatică de la Isaiia (c. Răducăneni, j. Iași) date preliminare, Cercetări Istorice, XXI-XXIII (2002-2004), 2007, 27-58.
 38. Ursulescu N., Tencariu F.-A., Vornicu D.-M., Vornicu A., Furnică R., Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi. Punct: Balta Popii, CCA. Campania 2007, 2008, 161-163.
 39. Ursulescu N., Tencariu F.- A., Vornicu D.-M., Solcan L.-Ş., Enea S., Vornicu A., Furnică R.. Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi. Punct: Balta Popii, CCA. Campania 2008, 2009, 124-125.
 40. Ursulescu N., Tencariu F.-A., Vornicu D.-M., Ignat I., Enea S., Asăndulesei A., Venedict B., Nicu C., Balaur R., Furnică R.-G., Rumega V., Leonte I., Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi. Punct: Balta Popii, CCA. Campania 2009, 2010, 79-81.
 41. Ursulescu N., Tencariu F.-A., Vornicu D.-M., Vornicu A., Asăndulesei A., Rumega V., L. Iulian, Solcan L., Isaiia, com. Răducăneni, jud. Iaşi. Punct: Balta Popii, CCA. Campania 2010, 2011, 58-60.
 42. Vornicu A., Industria materiilor dure animale în cultura Precucuteni. Studiu de caz: artefactele din aşezările de la Isaiia şi Târgu Frumos, Teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie: Iași, 2013.
 43. Vornicu A., Technological behavior in the manufacturing of bone pointed tools: a case study on the Chalcolithic settlement from Târgu Frumos (Iaşi county, Romania), în Mărgărit, M., Le Dosseur, G., Averbouh, A., (eds.) An overview of the exploitation of hard animal materials during the Neolithic and Chalcolithic, Editura Cetatea de Scaun: Târgoviște, 2014, 137-154.
 44. Vornicu D.-M., Industria litică cioplită a comunităților Precucuteni. Studiu de caz: așezările de la Isaiia și Târgu Frumos, Teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie: Iași, 2012.
 45. Vornicu D.-M., The use-wear analysis of some knapped stone tools from the Precucuteni settlement of Isaiia–Balta Popii, Iași County, Romania, in Cotiugă V., Caliniuc Ş. (eds.) Interdisciplinarity Research in Archaeology. Proceedings of the First Arheoinvest Congress,10-11 June 2011, Iaşi, Romania, BAR International Series 2433, Oxford, 2012, 201-208.
 46. Vornicu D.-M., The chipped stone assemblage from the Early Chalcolithic settlement at Isaiia – Balta Popii, MCA S.N., XIII, 2017, p. 191-211.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License