Cahle pentru coronamentul sobelor medievale din Ţara Românească (secolele XIV–XVII)

Cercetări Arheologice 20, 2013, 175-195
https://doi.org/10.46535/ca.20.06Cahle pentru coronamentul sobelor medievale din Ţara Românească (secolele XIV–XVII)

Tiles for Medieval Stove Canopy in Wallachia (14th-17th Centuries)

Authors: Maria–Venera Rădulescu

Keywords:

cahle-disc, cahle-convexe, cahle-traforate, cahle-placă

disc tiles; convex tiles; tiles with fretwork patterns; panel tiles

Abstract:

Considering the excavation technique and the shapes, the stove canopy in Wallachia can be categorized as follows: disc tiles, convex tiles, tiles with simple fixing frame (spangle), fretwork tiles with niche type fixing frame, plate tiles. The pieces have constructive particularities, pertaining to the functionality for which they were made. The decorative repertory of the tiles comprises different motifs: architectural, stylized-anthropomorphic figures, geometric, floral ornaments, etc.

Download: PDF


How to cite: Maria-Venera Rădulescu, Cahle pentru coronamentul sobelor medievale din Ţara Românească (secolele XIV–XVII), Cercetări Arheologice, Vol. 20, pag. 175-195, 2013, doi: https://doi.org/10.46535/ca.20.06


Bibliography


 1. P. V. Batariuc, Cahle de coronament din Moldova (secolele XIV-XV), Arheologia Moldovei, XX, 1997, p. 127-151
 2. L. Bătrâna, A. Bătrâna, Cercetări arheologice efectuate în anul 1979 în cuprinsul aşezării Curtea de Argeş, jud. Argeş, CA, IV, 1981, p. 144-171
 3. L. Bătrâna, A. Bătrâna, Cercetările arheologice de la Curtea de Argeş, CA, V, 1982,p.95-107
 4. E. Benko, I. Ughy, Szekelykeresztutri Kalyhacsempek, 15-17. szazad, Bukarest, 1984
 5. M. I>wprnIIIeBHb, Cpedl-bo6eK0611a Kepa.MuKa, Belgrad, 1970
 6. P. Boldizsă.r, Gotikus katyhacsempek az ujabb budavary asatas leletanyagab61, A Mora Ferenc Muzeum Evkonyve, Szeged, 1988, I
 7. El. Busuioc, Vestigii feudale de la Râmnicu Vâlcea, Buridava, 3, 1979, p. 24-29
 8. El. Busuioc, M. Mărgineanu-Cârstoiu, Mittelalterliche Kachelofenarten in den rumănischen Fürstentümem (XIV-XV Jahrhundert), Dacia N.S, XXIII, 1979, p. 275-289
 9. Bucureştii de odinioară în lumina cercetărilor arheologice, Bucureşti, 1959
 10. Ghe. Cantea (Cantacuzino), Cercetările arheologice pe dealul Mihai Vodă şi împrejurimi, în Bucureştii de odinioară 1959, p. 93-127
 11. Ghe. Cantacuzino, G. Trohani, Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud. Ilfov, CA, III, 1979, p. 262-328
 12. L. Chiţescu, N. Conovici, R. Lungu, A. Păunescu, V. Rădulescu, Cercetări arheologice la Piua Petrii (Oraşul de Floci), jud. Ialomiţa, CA, III, 1979, p. 199-246
 13. L. Chiţescu, R. Lungu, T. Papasima, P. Vlădilă, V. Rădulescu, A. Păunescu, Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petrii (Oraşul de Floci), comuna Giurgeni,jud. Ialomiţa, CA, IV, 1981, p. 120-143
 14. N. Constantinescu, C. Ionescu, Asupra habitatului urban de la Târgovişte înainte de 1394. Repere din vatra Curţii Domneşti, SCIVA, 31, 1980, nr. 1, p. 53-75
 15. N. Constantinescu, Curtea de Argeş (1200-1400). Asupra începuturilor Ţării Româneşti, Bucureşti, 1984
 16. Sp. Cristocea, Cercetările arheologice şi problema casei domneşti de la Mânăstirea Tutana, jud. Argeş, Argessis. Studii şi comunicări. Seria Istorie, X, Piteşti, 2001, p. 113-121
 17. P. Diaconescu, Cercetări arheologice la Curtea Domnească din Târgovişte, Valahica, 15, 1997, p. 53-70
 18. R. Franz, Der Kachelofen. Entstehung und kunstgeschichtliche Entwicklung vom Mittelalter bis zum A usgang des Klassizismus, Graz, 1969
 19. J. Hosso, Neskorogotika kachlova pecz Liptovskej Mary, Archaeologija Historica, Kosice, 7, 1982, p. 499-508
 20. I. Ionaşcu, VI. Zirra, D. Berciu, Săpăturile arheologice din sectorul Radu Vodă, Bucureşti, în Rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercetărilor istorice din anul 1953, Bucureşti, 1954, p. 132-183
 21. C. Ionescu, Consideraţii asupra arhitecturii şi urbanismului oraşului Târgovişte în a doua jumătate a veacului al XIV-iea, Revista muzeelor şi monumentelor. Monumente istorice şi de artă, nr. 2, 1983, p. 65-70
 22. Sz. Kâlmân, Az. alf6di magyar nep muvel6des – t6rteneti emlekei, Budapest, 1938
 23. L. Lăzărescu-Ionescu, D. V. Rosetti, Gh. Ionescu, Gh. Astangăi, H. Teodoru, Săpăturile arheologice din sectorul Curtea Veche, Bucureşti, în Rezultatele săpăturilor arheologice şi ale cercetărilor Istorice din anul 1953, Bucureşti, 1954, p. 184-261
 24. D. Marcu, Em. Lupu, Cahlele din secolele XVI-XVII aflate în colecţia Muzeului judeţean Buzău, Mousaios, IV, 1994, p. 234-235
 25. D. Marcu-Istrate, Cahlele din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700, Cluj-Napoca, 2004
 26. Cr. Moisescu, Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Bucureşti, 1979
 27. Eug. Neamţu, V. Neamţu, St. Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele XlV-XVII, I, Iaşi, 1980
 28. Eug. Neamţu, V. Neamţu, St. Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele XlV-XVII, II, Iaşi, 1984
 29. C. Nicolescu, Începuturile ceramicii ornamentale în Moldova, în T. Vianu, M. Popescu (ed.), Omagiu lui George Oprescu, Bucureşti, 1961, p. 373-394
 30. C. Nicolescu, Arta în epoca lui Ştefan cel Mare. Antecedentele şi etapele de dezvoltare ale artei moldoveneşti din epoca lui Ştefan cel Mare, în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964, p. 259-362
 31. P. I. Panait, Şantierul Băneasa Străuleşti. Cercetările din sectorul Măicăneşti ( 1964-1966). Aşezarea feudală, MatlstMuzBuc, VI, 1968, p. 83-93
 32. A. Păunescu, I. Ene, D. Mihai, Ghe. Matei, G. Vasile, Cercetări arheologice în vatra Oraşului de Floci, (Piua Petrii), comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa. Campaniile din anii 2006-2007, CA, XIV-XV, 2007-2008, p. 11-26
 33. F. G. Petrică, Three medieval stove tiles from the Princiary Court of Târgovişte, Annales d’Universite „Valahia” Târgovişte. Section d’Archeologie et d’Histoire, Tome XII, Numero 2, 2010, p. 73-78
 34. R. Popa, M. Mărgineanu-Cârstoiu, Mărturii de civilizaţie medievală românească. O casă a domniei şi o sobă monumentală de la Suceava din vremea lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1979
 35. M. V. Rădulescu, Cahle de coronament din Muntenia decorate cu crenele şi merloane (sec. XV-XVI), în C-tin Razachievici (ed.), Izvoare istorice. artă, cultură şi societate. În memoria lui Constantin Bălan (1928-2005), Bucureşti, 2010, p. 151-163
 36. M. V. Rădulescu, Cahle de la sfărşitul secolului al XVI-iea descoperite în centrul vechi al oraşului Bucureşti (str. Lipscani, nr. 32-34), în Ghe. Mănucu Adameşteanu (ed.), O jumătate de veac în slujba istoriei Bucureştilor. Omagiu profesorului Panait Jon Panait, la 80 de ani Muzeul Municipiului Bucureşti, vol. II,2011,p.116-139
 37. J. Richterovâ, Stfedovekekachle, Praga, 1982
 38. D. V. Rosetti, Săpăturile arheologice de la Snagov, I, Bucureşti, 1935
 39. Scurtă istorie a artelor plastice în R. P. R., Bucureşti, 1957
 40. B. Slătineanu, Ceramica românească, Bucureşti, 1938
 41. B. Slătineanu, Ceramica feudală românească, Bucureşti, 1958
 42. R. Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400-1400), Bucureşti, 1976
 43. G. Trohani, P. Damian, V. Sârbu, Nouvelles recherches archeologiques a Cătălui Căscioarele, dep. Călăraşi, CCDJ, XIII-XIV, 1995, p. 233-257

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License