Un nou sit de tip Basarabi. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive la Tărtăria–Podu Tărtăriei vest (campania 2012)

Cercetări Arheologice 20, 2013, 9-102
https://doi.org/10.46535/ca.20.01Un nou sit de tip Basarabi. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive la Tărtăria–Podu Tărtăriei vest (campania 2012)

A New Site of Basarabi Type. Preliminary Report Regarding the Preventive Archaeological Excavations at Tărtăria-Podu Tărtăriei Vest (2012 Campaign)

Authors: Corina Borș Luciana Rumega-Irimuș Vlad Rumega-Irimuș Sebastian Dobrotă Cătălin Rișcuța

Keywords:

perioada Hallstatt-ului mijlociu, depozite de bronzuri, mormânt colectiv, stil ceramic Basarabi

middle Hallstatt period; bronze hoards; collective grave; Basarabi type pottery

Abstract:

The preventive archaeological research campaign 2012 on the site Tărtăria-Podu Tărtăriei vest was occasioned by the construction of the A 1 motorway. The site was identified following the survey made in 2011 by an archaeological team from the National History Museum of Romania, although there were a series of earlier information concerning the archaeological potential of this area but near to DN7 route and the railway Arad-Alba Iulia. The site is located about 0.3km south of DN 7 IE 68 road, north to Tărtăria village, on a plateau situated on the upper left terrace of the Mureş valley. The preventive archaeological investigations took place in spring and summer 2012 (March-July) and led to the discovery of very consistent archaeological vestiges. Throughout an open area archaeological excavation it was fully investigated an area of about 2ha, where 269 archaeological complexes (mostly from the middle Hallstatt period – the Basarabi ceramic style) were investigated. There have been excavated a variety of archaeological remains, e.g. (possible) semi-sunken dwellings, offering pits (with pottery broken in situ), refuse and extraction pits, but also certain particular vestiges – two ditches marking the southern and eastern limits of the site, two bronze hoards (comprising 400 bronze and iron objects, dated to the Ha C 1 period – the Bâlvăneşti-Vinţ series, 81 h c. BC) and a collective grave. Also, there was uncovered a large quantity of pottery of Basarabi type, as well as a great number of metal objects (weapons, tools and adornments of bronze and iron). Considering all the data recorded and the preliminary analysis of the very rich archaeological finds from Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, this is a very important site from the middle Hallstatt period.

Download: PDF


How to cite: Corina Borș, Luciana Irimuș, Vlad Rumega, Sebastian Dobrotă, Cătălin Rișcuță, Un nou sit de tip Basarabi. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive la Tărtăria–Podu Tărtăriei vest (campania 2012), Cercetări Arheologice, Vol. 20, pag. 9-102, 2013, doi: https://doi.org/10.46535/ca.20.01


Bibliography


 1. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4312000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, Monitorul Oficial nr. 603 în data de 12 iulie 2006
 2. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial, partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 4312000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes na/ionat (nepublicată în Monitorul Oficial)
 4. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2392106.09.2004 privind instituirea Standardelor şi Procedurilor arheologice, disponibil la adresa http://www.cimec.ro/Arheologie/Legislatie/OMC Standarde.pdf şi http://www.cimec.ro/Arheologie/standarde2.htm (nepublicat în Monitorul Oficial)
 5. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 251812007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică, disponibil la adresa http://www.cultura.ro/File/GenericFiles/OMCC-2518-2007- DescarcareAarcinaArheologica.pdf (nepublicat în Monitorul Oficial)
 6. Ordinul Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 261312011 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descărcare de sarcina arheologică în cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, Monitorul Oficial nr. 9316 februarie 2011
 7. Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative a l’archeologie preventive, version consolidee au 24 fevrier 2004, http://www.legifrance.gouv.fr
 8. ***, Planning Policy Guidance 16: Archaeology and planning, 1990, http://www.communities.gov. uk/documents/planningandbui lding/pd f/ 15 6777
 9. ***Enciclopedia geografică a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982
 10. Al. I. Aldea, H. Ciugudean, Depozitul hallstattian de la Vinţu de Jos III, Apulum 24, 1987,p.81-79
 11. Al. I. Aldea, H. Ciugudean, Der dritte hallstattzeitliche Depotfund von Vinţu de Jos, în T. Soroceanu (Hrsg.), Bronzefunde aus Rumănien, Berlin, 1995, p. 213-224
 12. I. Berciu, Depozitul de bronz de la Orăştie, Apulum 1, 1939-1942 ( 1942), p. 80-97
 13. Olimpia Bratu, Depuneri de bronzuri între Dunărea Mijlocie şi Nistru în secolele XIII-VII a. Chr., Bucureşti, 2009
 14. J. Bouzek, Openwork ‘bird-cage’ bronzes, în J. Boardmann, M.A. Brown, T.G.E. Powell (eds.), The European Community in Later Prehistory. Studies in honour of C.F.C. Hawkes, Routledge & Kegan Paul, London, 1971, p. 77-104
 15. H. Ciugudean, Cercetări privind epoca bronzului şi prima vârstă a fierului în Transilvania, BMA VII, Alba Iulia, 1997
 16. P. Damian, I. Bocan, E. Dumitraşcu, D. Ene, S. Ene, M. Streinu, Autostrada Orăştie-Sibiu, Lot I (Orăştie-Sebeş), km 00+000-24+ 110, jud. Hunedoara, Alba, CCA 2012, nr. 156, p. 280
 17. P. Drewett, Field Archaeology. An lntroduction, 2nd edition, Routledge, London, 2011
 18. A. Laszlo, Prima epocă a fierului, în voi. Istoria Românilor. Moştenirea timpurilor îndepărtate, voi. I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 294-326
 19. ***, Geografia României, voi. I, Geografia fizică, Bucureşti, 1983; Geografia României, voi. III, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Bucureşti, 1987
 20. O. Ghenescu, D.V. Sana, V. Ştefu, Cercetări arheologice de suprafaţă în sectorul Vinţu de Jos – Tărtăria (jud. Alba), în BCSS, 6, 2000, p. 69-85
 21. J. Grant, S. Gorin, N. Fleming, The archaeology coursebook: an introduction to study skills, topics and methods, Routledge, 2005 (re-editare 2008)
 22. K. Greene, Archaeology: an introduction, Routledge, 2002
 23. S. Hansen, Depozitele ca ofrandă: o contribuţie la interpretarea descoperirilor de depozite din perioada timpurie a UFZ, SCIVA, 43, 1992, 4, p. 371-392
 24. K. Horedt, Săpăturile privitoare la epoca neo- şi eneolitică, Apulum, 3, 1949, p. 44-69
 25. T. Kemenczei, Funde ostkarpatenlăndischen Typs im Karpatenbecken, PBF, XX, I O, Stuttgart, 2005
 26. I. Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1920
 27. Carola Metzner-Nebelsick, Der „ Thrako-Kimmerische” Formenkreis aus der Urnenfelder und Hallstattzeit im siidăstlichen Pannonien, l-2, Vorgeschichtliche Forschungen 23, Verlag Marie LeidorfGmbh, Rahden/Westf., 2002
 28. Carola Metzner-Nebelsick, Despre importanţa cronologică şi cultural-istorică a depozitelor din România în epoca târzie a bronzului şi în epoca timpurie a fierului, în T. Soroceanu (Hrsg./ed.), Bronzefunde aus Rumănien 11./Descoperiri de bronzuri din România 11, Editura Accent, Bistriţa/Cluj-Napoca, 317-342
 29. Th. W. Neumann, R. M. Sanford, Practicing Archaeology. A Training Manual for Cultural Resources Archaeology, 2001
 30. C.F. Pare, Beitrăge zum Ubergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa. Teil I. Grundzüge der Chronologie im östlichen Mitteleuropa (l l. – 8. Jahrhundert v. Chr.), în Jahrbuch des Rămisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz, 45, 1998 (1999),p. 293-433
 31. M. Petrescu-Dâmboviţa, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977
 32. M. Petrescu-Dâmboviţa, Înflorirea şi declinul metalurgiei bronzului în prima epocă a fierului, în voi. Istoria Românilor. Moştenirea timpurilor îndepărtate, vol. I, Bucureşti, 2001, p. 339-347
 33. C.I. Popa, Valea Cugirului din preistorie până în zorii epocii moderne. Monumenta archaeologica et historica, Cluj-Napoca, 2011
 34. A. Popa, I. Berciu, Contributions a l’etude des objectes hallstattiens, Dacia N.S., 8, 1964, p. 87-100
 35. A. Popa, I. Berciu, Un depozit de obiecte hallstattiene de la Vinţul de Jos, Apulum, 5, 1965, p. 51-70
 36. C. Renfrew, P. Bahn, Archaeology: Theories, Methods and Practice, 51h edition, Thames & Hudson, Londra, 2008
 37. Repertoriul arheologic al judeţului Alba, V. Moga, H. Ciugudean (red.), BMA II, Alba Iulia, 1995
 38. S. Roskams, Excavation, Cambridge University Press, 2001
 39. M. Rusu, Die Verbreitung die Bronzehorte in Transilvannien vom Ende Bronzezeit in die mitllere Hallstattzeit, Dacia N.S„ 7, 1963, p. 177-210
 40. H. Sauter, Studien zur Kimmerierproblem, Band 72 der Saarbriicker Beitrage zur Altertumskunde (publicaţie on-line disponibilă la adresa http://www.kimmerier.de/kap02100.htm, accesată în data de 16.05.2013)
 41. T. Soroceanu, Hortfunde und befestigte Anlagen in Transilvaniei, în B. Chropovski, J. Herrmann (Hrsg.), Beitrăge zur bronzezeitliche Burgenbau in Mitteleuropa, Berlin-Nitra, 1982, p. 363-376
 42. N. Tasic, An Early Iron Age Collective Tomb at Gomolava, Archaeologia lugoslavica, XIII, 1972, p. 27-37
 43. N. Tasic, Historical Picture of the Development of the Early Iron Age in the Serbian Danube Basin, Balcanica, XXXV, 2004, p. 5-22
 44. V. Tufescu, Subcarpaţii şi depresiunile marginale ale Transilvaniei, Bucureşti, 1966
 45. A. Ursuţiu, Etapa mijlocie a primei vârste a fierului în Transilvania (Cercetările de la Bernadea, corn. Bahnea,jud. Mureş), IEC V, Cluj-Napoca, 2002
 46. A. Vulpe, Zur Entstehung der geto-dakischen Zivilisation. Die Basarabi-Kultur, Dacia N .S. 30, 1-2, 1986, p. 49-91
 47. A. Vulpe, Prima epocă a fierului. Perioada mijlocie (cca 850/800 – 650 a. Chr.), în vol. Istoria Românilor. Moştenirea timpurilor îndepărtate, voi. 1, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 327-339
 48. A. Vulpe, Structuri sociale şi credinţe religioase în epoca bronzului şi în prima epocă a fierului, în voi. Istoria Românilor. Moştenirea timpurilor îndepărtate, vol. 1, Bucureşti, 2001, p. 353-377
 49. Konnie L. Westcott, J. Brandon (eds.), Practicai Applications of GIS for Archaeologists. A Predictive Modeling Toolkit, Taylor Francis, London, 2000

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License