Recenzie: Mihai Bărbulescu. Potaissa, Studiu monografic, 1994, Turda


Lucia Ţeposu Marinescu,Recenzie: Mihai Bărbulescu. Potaissa, Studiu monografic, 1994, Turda, CA 10/1997 - [Recenzii], pag: 437