Reevaluarea unor reprezentări antropomorfe și zoomorfe din situl eneolitic de la Petricani (com. Petricani, jud. Neamț)

Cercetări Arheologice 30.2, 2023, 553-566
https://doi.org/10.46535/ca.30.2.08Reevaluarea unor reprezentări antropomorfe și zoomorfe din situl eneolitic de la Petricani (com. Petricani, jud. Neamț)

The reevaluation of some anthropomorphic and zoomorphic representations from the eneolithic site of Petricani (Petricani commune, Neamț county)

Authors: Vasile Diaconu Constantin Aparaschivei

Keywords:

eneolitic; Cucuteni A; Petricani; reprezentări antropomorfe; reprezentări zoomorfe

eneolithic; Cucuteni A; Petricani; anthropomorphic representations; zoomorphic representations

Abstract:

Această contribuție științifică aduce în discuție un lot de reprezentări antropomorfe și zoomorfe descoperite în săpăturile efectuate în situl eneolitic de la Petricani (jud. Neamț), în anul 1973. Rezultatele cercetărilor amintite sunt cunoscute doar în mică măsură. Plastica antropomorfă a fost amintită în sinteza întocmită de Dan Monah, dar fără să beneficieze de o discuție foarte amănunțită. În cazul de față au fost studiate 14 piese, dintre care 12 sunt statuete antropomorfe, iar două sunt figurine zoomorfe. Din păcate, pentru puține dintre acestea este cunoscut contextul arheologic în care au fost descoperite. Deși majoritatea pieselor au fost fragmentate încă din vechime, detaliile păstrate au permis includerea lor în tipologiile deja consacrate, observându-se proporția covârșitoare a reprezentărilor feminine. Pe baza trăsăturilor pe care le prezintă, aproape toate statuetele antropomorfe pot fi atribuite fazei Cucuteni A, existând și una care aparține mediului cultural Precucuteni. Pe lângă discutarea trăsăturilor morfologice și a catalogărilor tipologice, ne-am propus să efectuăm și un studiu tehnologic prin observarea atentă a unor detalii ce oferă indicii despre modul în care au fost realizate aceste artefacte legate de sfera religioasă preistorică. Interesant de menționat este faptul că în cazul a trei piese au fost identificate urmele unor mici bucăți de lemn folosite pentru îmbinarea picioarelor statuetelor. Majoritatea exemplarelor studiate au fost decorate cu linii incizate și mai rar cu puncte, dar sunt și statuete lipsite de decor.


This scientific contribution brings into discussion a batch of anthropomorphic and zoomorphic representations discovered in the excavations carried out in the Eneolithic site of Petricani (Neamț County), in 1973. The results of the mentioned researches are only known to a small extent. The anthropomorphic representations were mentioned in Dan Monah’s synthesis, but without the benefit of a very thorough discussion. In the present situation, 14 artifacts were studied, of which 12 are anthropomorphic statuettes, and two are zoomorphic figurines. Unfortunately, only for a few of these is the archaeological context known. Although most of the artifacts have been fragmented since ancient times, the preserved details allowed their inclusion in the already established typologies, noting the overwhelming proportion of female representations. Based on the features they present, almost all of the anthropomorphic statuettes can be attributed to the Cucuteni A phase, only one belonging to the Precucuteni cultural environment. In addition to discussing the morphological features and the typological categories, we also aimed to carry out a technological study by carefully observing some details that provide clues about how these artifacts related to the prehistoric religious life were made. It is interesting to mention that in the case of three items, the traces of small pieces of wood used to join the legs of the statuettes were identified. Most of the specimens studied were decorated with incised lines and less often with dots, but there are also statuettes without decoration.

Download: PDF


How to cite: Vasile Diaconu, Constantin Aparaschivei, Reevaluarea unor reprezentări antropomorfe și zoomorfe din situl eneolitic de la Petricani (com. Petricani, jud. Neamț), Cercetări Arheologice, Vol. 30.2, pag. 553-566, 2023, doi: https://doi.org/10.46535/ca.30.2.08


Bibliography


 1. Balabina, V.I. 1998. Figurki zhivotnykh v plastike Kukuteni-Tripol’a. Moskva: Editura Staryi Sad.
 2. Boghian, D., Lazanu, C.-C. și Enea, S.C. 2022. Plastica antropomorfă descoperită în situl cucutenian de la Tăcuta- Dealul Miclea/Paic (2011-2019). Puterea mare a lucrurilor mici. Cluj-Napoca: Editura Mega.
 3. Cucoș, Ș., 1992. Contribuții la repertoriul arheologic al județului Neamț. Memoria Antiquitatis XVIII: 5-62.
 4. Cucoș, Ș. 1999. Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei. Bibliotheca Memoriae Antiquitatis V. Piatra- Neamț: Editura ,,Constantin Matasă”.
 5. Diaconu, V. 2014. Lithic tools of the cucutenian settlement of Petricani (Neamţ County), in: Gh. Dumitroaia, C. Preoteasa and C.D. Nicola (eds.) Cucuteni culture within the European Neo-Eneolithic context: 136-138. International colloquium Cucuteni – 130. Abstracts, Piatra-Neamț.
 6. Diaconu, V. 2018. Prezenţa unor recipiente de lut legate de exploatarea sării în așezări ale culturii Cucuteni de la răsărit de Carpaţi. Arheologia Moldovei XLI: 179-192.
 7. Enea, S.-C., Boghian, D. și Ignătescu, S. 2020. Again about the social hierarchies anthropomorphic representations. Case study: the site from Costești-„Cier”, Iași County, Romania. Acta Musei Tiberiopolitani 3: 63-85.
 8. Garvăn, D. 2013. Contribuții la cunoașterea culturii Precucuteni, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XXX. Piatra- Neamț: Editura ,,Constantin Matasă”.
 9. Garvăn, D., Buzea, D. și Frînculeasa, A. 2009. Precucuteni. Originea unei mari civilizații, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XXII. Piatra-Neamț: Editura ,,Constantin Matasă”.
 10. Golan, A., 2003. Prehistoric religion. Mythology. Symbolism. Jerusalem.
 11. Kovács, A., Nechifor, A. și Aparaschivei, C. 2021. Frumusețea transpusă în lut. Catalogul statuetelor antropomorfe cucuteniene din Muzeul Județean Botoșani. Cluj-Napoca: Editura Mega.
 12. Kovács, A., Nechifor, A., Aparaschivei, C. și Kovács, A. 2023. Beauties in Clay. Catalogue of Cucuteni Anthropomorphic Representations from Botoșani County Museum. Cluj-Napoca: Editura Mega.
 13. Lazarovici, C.-M. 2022. Scânteia-Dealul Bodești: figural plastic art and more. Suceava: Editura Karl A. Romstorfer.
 14. Melniciuc, A. și Kovács, A. 2019. Representations of the apron on the anthropomorphic statuettes of the Cucuteni culture. Acta Musei Tiberiopolitani 3: 181-191.
 15. Monah, D. 1997. Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis III. Piatra-Neamț: Editura ,,Constantin Matasă”.
 16. Monah, D. 2011. Religie și artă în cultura Cucuteni, în: Gh. Dumitroaia, C. Preoteasa, R. Munteanu și D. Nicola, Primul Muzeu Cucuteni din România. Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XXVI, Ediția a II-a, Piatra-Neamț: Foton.
 17. Monah, D. 2012. Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie. Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XXVII, Piatra-Neamț: Editura ,,Constantin Matasă”, ediția a-II-a.
 18. Monah, D. și Cucoș, Ș. 1985. Așezările culturii Cucuteni din România. Iași: Editura Junimea.
 19. Monah, D. și Ursu, O. 2016. Anthropomorphic Representations in the Cucuteni-Tripolye Culture. Ștefan Caliniuc (ed.). Oxford: Archaeopress.
 20. Pogojeva, A.P. 1983. Antropomorfnaja plastika Tripol’ja, Novosibirsk: Sibirskoe Otdelenie.
 21. Pogoševa, A.P. 1985. Die Statuetten der Tripolie-Kultur. Beiträge zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie 7, München: 95-242.
 22. Popovici, D.N. 2000. Cultura Cucuteni. Faza A. Repertoriul așezărilor (1). Bibliotheca Memoriae Antiquitatis VIII. Piatra-Neamț: Editura ,,Constantin Matasă”.
 23. Preoteasa, C., Diaconu, V., Mischka, D., Mischka, C., Günther, E., Wanka, F., Gapp, F., Gildehaus, M., Drexler, P., Hagemann, K., Held, Fl., Kruckenberg, C., Mkhitaryan, M., Trodler, M. și Yoganantham, R. 2021. Petricani, com. Petricani, jud. Neamț. Punct: Râpa lui Ravaru. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020: 604-605.
 24. Țerna, S. și Vasilache, M. 2019. Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean: (în baza colecţiilor Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei) / Anthropomorphic figurines from Cucuteni A stage from the Prut-Dniester interfluves: (the collections of the National Museum of History of Moldova). Chișinău: Biblioteca ,,Tyragetia”.
 25. Ursu, C.-E. și Țerna, S. (ed.). 2014. Anthropomorphism and symbolic behavior in the Neolithic and Copper Age communities of South-Eastern Europe. Suceava: Editura Karl A. Romstorfer.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License