Un vas antropomorf fragmentar de tip Venus din colecțiile Muzeului Național de Antichități

Cercetări Arheologice 30.2, 2023, 479-490
https://doi.org/10.46535/ca.30.2.04Un vas antropomorf fragmentar de tip Venus din colecțiile Muzeului Național de Antichități

A fragmentary anthropomorphic vessel of Venus type from the old collections of National Museum of Antiquities

Authors: Cristian-Eduard Ştefan

Keywords:

Gumelniţa; aşezare; vas antropomorf; ceramică; funcţie

Gumelniţa; settlement; anthropomorphic vessel; pottery; function

Abstract:

În această notă analizăm un tip special de vas eneolitic din vechile colecţii ale Muzeului Naţional de Antichităţi (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”), reconstituit din cinci fragmente. Cioburile aparţin aşezării de la Isvoarele – Fântânele (judeţul Giurgiu) şi au fost recuperate de E. Comşa în anii ‘50 cu ocazia unei periegheze în sudul Munteniei. Mai târziu, E. Comşa a întreprins o mică cercetare arheologică în sit stabilind stratigrafia şi secvenţa culturală: două niveluri Boian-Spanțov – şi unul aparţinând fazei A2 a culturii Gumelniţa (căruia îi poate fi atribuit vasul nostru fragmentar). Am încercat să discutăm analogiile pentru acest tip de vas la Dunărea de Jos şi posibilele lui funcţii, în ciuda faptului că nu cunoaştem prea multe recipiente de acest tip, lucru cauzat de lipsa unor săpături pe scară largă în aria gumelniţeană.


In this note we analyze a special type of Eneolithic vessel from the old collections of the National Museum of Antiquities (‘Vasile Pârvan’ Institute of Archaeology) reconstituted from five fragments. The sherds belong to the settlement of Isvoarele – Fântânele (Giurgiu County) and were recovered by E. Comşa in the 1950s with the occasion of a survey in the southern part of Wallachia. Later, E. Comşa made a small archaeological research in the site establishing the stratigraphy and cultural sequence: two Boian-Spanţov levels and one belonging to Gumelniţa A2 (to which our fragmentary vessel can be attributed). We tried to discuss the analogies of this type of vessel at the Lower Danube and its possible functions, despite the fact that we know only a few recipients of this kind, due to the lack of large scale excavations in Gumelniţa area.

Download: PDF


How to cite: Cristian-Eduard Ştefan, Un vas antropomorf fragmentar de tip Venus din colecțiile Muzeului Național de Antichități, Cercetări Arheologice, Vol. 30.2, pag. 479-490, 2023, doi: https://doi.org/10.46535/ca.30.2.04


Bibliography


 1. Andreescu, R.-R. 2002. Plastica antropomorfă gumelnițeană. Analiză primară. București: Muzeul Național de Istorie a României.
 2. Berns, M.C. 1990. Pots as People: Yungur Ancestral Portraits. African Arts 23, 3: 50-60.
 3. Boghian, D. 2012. Unele considerații asupra vaselor cucuteniene antropomorfe și antropomorfizate. Arheologia Moldovei XXXV: 107-146.
 4. Comșa, E. 1970. Sondajele de la Izvoarele. Materiale și Cercetări Arheologice IX: 87-90.
 5. Comșa, E. 1974. Istoria comunităților culturii Boian. București: Editura Academiei R.S.R.
 6. Comșa, E. 1995. Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României. București: Editura Academiei Române.
 7. Comșa, E. 1999-2000. Așezarea neolitică de la Izvoarele (jud. Giurgiu). Buletinul Muzeului Județean “Teohari Antonescu” 5-6:101-132.
 8. Dragoman, A. 2009. Note on Vădastra excised pots. Studii de Preistorie 6: 95-112.
 9. Dumitrescu, Vl. 1925. Fouilles de Gumelnița. Dacia 2: 29-103.
 10. Gaul. J.H. 1948. The Neolithic Period in Bulgaria: Early Food-Producing Cultures Eastern Europe. Bulletin of the American School of Prehistoric Research 16.
 11. Hansen, S. 2020. Südlich von Cucuteni: Pietrele, eine Siedlung der kupferzeitlichen Gumelnița-Kultur an der Unteren Donau, in: G. Bodi, B. Govedarica, S. Hansen, A. Rubel, C.E. Ursu (Hrsg.), Die Cucuteni-Kultur und ihre südlichen Nachbarn. Forschungsgeschichte-Kulturbeziehungen-offene Fragen: 79-98. Suceava: Editura Karl A. Romstorfer.
 12. Ivanov, T. 1981. Dva kulturovi sîda ot Razgradsko. Izkustvo 9-10: 71-73.
 13. Kalchev, P. 2005. Neolithic Dwellings Stara Zagora town. Exposition Catalogue: Stara Zagora.
 14. Marinescu-Bîlcu, S. și Ionescu, B. 1967. Catalogul sculpturilor eneolitice din Muzeul Raionului Oltenița. Sibiu.
 15. Mikov, V. 1933. Seliștnata moghila v s. Gabarevo (Kazanalâșka okolia). Godișniak na Narodnaia muzeia V: 83- 114.
 16. Naumov, G. 2008. The Vessel as Human Body: Neolithic Anthropomoprhic Vessels and their Reflection in later Periods, in: I. Berg (ed.), Breaking the Mould: Challenging the Past through Pottery. Prehistoric Ceramics Research Group: Occasional Paper 6: 93-101. Oxford: BAR International Series 1861.
 17. Nițu, A. 1969. Reprezentări antropomorfe pe ceramica de tip Gumelnița A. Danubius 2-3: 21-43.
 18. Nițu, A. 1974. Un vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Suceveni (Galați). Carpica 6: 7-15.
 19. Opriș, V., Ignat, T. și Lazăr, C. 2017. Human-shaped pottery from the tell settlement of Sultana-Malu Roșu, in: H. Schwarzberg, V. Becker (eds.), Bodies of Clay. On Prehistoric Humanised Pottery. Proceedings of the Session at the 19th EAA Annual Meeting at Pilsen, 5th September 2013: 191-212. Oxford & Philadelphia: Oxbow.
 20. Rosetti, D.V. 1934. Săpăturile de la Vidra/Raport préliminaire sur les fouilles de Vidra. Publicațiile Muzeului Municipiului București 1: 6-60.
 21. Voinea, V. 2005. Gesturi și semnificații în arta gumelnițeană. Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos XXII: 383- 398.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License